وطن
 

مرامنامه حزب متحد ملی افغانستان

 

 

پیشگفتار

ميهن محبوب ما افغانستان بنابرداشتن موقعيت حساس ژئيو پولتيک در اداوار مختلف  مورد تاخت و تاز توسعه طلبان و جنگ افروزان قرار گرفته است. دراين وطن يک پارچه و مستقل درحاليکه عقب ماندگی و بی سوادی اکثريت قاطبه اتباع کشور از يک سو و بيش از دو دهه جنگ خونين و بحران ناشی از سياست های آيديالوژيک دوران جنگ سرد از جانب ديگر وطن عزيزما را بميدان بازی ها و آزمايشات کشورهای بيگانه مبدل ساخت. بادگرگونی های شتابزده نه تنها سيستم اتحادشوروی از هم پاشيد بلکه اين دگرگونی سبب انحلال سيستم های مشابه اتحادشوروی نيز گرديد.

جريانات و آيديالوژی ها به ويژه دوران جنگ سرد زمينه های بازنگری  بنيادی را در انديشه ها ، باورها و اصول آيديآلوژيک باز گشود که در پی آن ارزشهای جديد فکری و سياسی فارغ از دگم را در برابر جريانهای سياسی قرار داده است.

پی بردن به واقعيت های بعداز جنگ سرد زمينه بازسازی را در انديشه انسان آگاه بويژه روشنفکران سرزمين ما بوجود آورده است. که برهمين مبنا سازمانهای جديد و انعطاف پذير پا به هستی فعاليت سياسی گذاشته اند که هسته ساختار فکر وعمل آنها را منافع ملی و پايان دادن به بحران فاجعه انگيزکشور، تامين صلح و امنيت سراسری و حفظ استقلال و يکپارچگی ملی ميراث اين ميراث کبيرنياکان ما ، اعمار مجدد ميهن ، تامين همه جانبه حقوق بشر ، حاکميت قانون ، تامين دموکراسی و اعمار جامعه مدنی برشالودهً نظام دموکراتيک مطابق با خصوصيات ملی تشکيل ميدهد.

رويدا 11 سپتمبر 2001 ميلادی انگيزه شد تا ائتلاف جهانی برهبری ايالات متحده امريکا سازماندهی گردد ، و مبارزه عليه تروريزم را در ابعاد گسترده آن از افغانستان آغاز نمايند. که در پی آن رژيم تاريک انديش طالبان فروپاشيد.

توافقات بن به مثابهً يک آغاز نيک درختم بحران افغانستان ، ايجاد دولت مؤقت ، تدوير لويه جرگه اضطراری با ايجاد دولت انتقالی و مؤسسات دايمی که مردم را بايد درتأمين صلح و امنيت پايدار و بربنای آن نظام منتخب ملی ، بازسازی همه جانبه درکشور، تأمين حاکميت قانون ، ديموکراسی و اعمار جامعه مدنی ياری ميرسانيد. اين خود تکانه ايست که ايجاد يک سازمان سياسی را درکشور به يک امر لازمی و ضروری مبدل گردانيد. سازمانها و نهاد های سياسی مولود تفکر نوين سياسی ملی با داشتن خطوط فکری مشترک بعد از مذاکرات و نشست های پيهم برآن شدند که جهت نيل به صلح و بازسازی افغانستان درعرصه های سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برمبنای اساسات ديموکراسی لازم است تا به پراگندگی اين نيروهای آگاه به مثابه ثروت ملی پايان بخشيده و در يک ساختار واحد سياسی ( سازمان سياسی واحد سرتاسری ) تشکل يابد و نقش خويش را بمثابه بزرگترين نيروی متشکل سياسی جامعهً افغانی و مدافع راستين منافع ملی و خدمت گذار مردم درپروسه تحولات سياسی کشور ايفا نمايند.

اين نيرو درحاليکه موجوديت شانرا بمثابه سازمان واحد سرتاسری درکشور اعلام ميدارد بعد از برسی نقادانه تاريخی از حوادث پيش از دو دهه اخيرکشور و عوامل آن بدين باور اند که سياست های تقابل و اصطکاکزا ، نفی مخالفين ، عدم تحمل ديگر انديشی ، حل منازعات و اختلافات از طريق توسل به زور و اسلحه و تکيه برانحصار قدرت در راستای تامين منافع گروهی نميتواند به بحران فاجعه بار درکشور پايان بخشد.

با انتباه از آن سياست تفاهم را به عنوان يک وسيله جهت نيل به  حل بحران در کشور مطرح ميسازد بلکه به مثابه يک ابتکار موثر و رهگشای خوبی درراه تفاهم منطقوی و جهانی در حل منازعات و تنش های مختلف بحران افغانستان جانبداری نمايند.

فهم حزب متحد ملی افغانستان از خط فکری که مسير حرکت آنرا ميسازد آنست که اين شالوده جايگاه و سنگر مطمئن همه وطندوستان و هواداران ديموکراسی و عدالت اجتماعی درکشور ماست و همه را صادقانه بدانسو دعوت مينمايد.

حزب متحد ملی افغانستان خود را مخالف هيچ حزبی و سازمانی درکشور نمی داند تنها بر آنهای ستيزه دارد که به وطن ، مردم و منافع ملی کشور ما دشمنی و خصومت اشکار و پنهان دارند.

دست دوستی صفا و صميميت را برای همه افغانهای وطندوست و سازمانهای که برای تحقق اهداف ياد شده مبارزه مينمايند دراز نموده و آماده است که با داشتن وجوه مشترک در ريفورم نهاد های سياسی از ائتلاف تا وحدت سازمانی تفاهم و توافق نمايند. اعتقاد به ارزش های ملی و ديموکراسی در چارچوب قانون اساسی ديموکراتيک درکشور برای پياده نمودن اهداف آتی که در حال حاضر ستراتيژی آنرا تشکيل ميدهد مبارزه مينمايد.

بالا

مشی سياسی

الف : سياست داخلی :

ـ پيروی و رعايت دين مبين اسلام ، حمايت از تامين آزادی و اجرای مراسم و مناسک دينی پيروان ساير اديان ، رعايت پسنديده ملی و مخالفت جدی با سوء استفاده از دين بمثابه ابزار سياسی.

ـ مبارزه در راه دفاع از استقلال ، حاکميت ملی ، تماميت ارضی و حفظ وحدت و يکپارچگی کشور.

ـ مبارزه درجهت ايجاد اداره سالم و نظام مردم سالاری درکشور.

ـ حمايت از قانون اساسی دموکراتيک که تامين کتتده مشارکت وسيع مردم اعم از زن و مرد طبقات و اقشار مختلف در اداره و نظام برمبنای انتخابی بودن ارگانهای رهبری دولت مرکزی و ارگانهای محلی باشد.

حمايت از استقرار نظام دموکراتيک که تامين کننده مشارکت وسيع مردم اعم از زن و مرد طبقات و اقشار مختلف در اداره و نظام برمبنای انتخابی بودن ارگانهای رهبری دولت مرکزی و ارگانهای محلی باشد.

ـ حمايت از استقرار نظام دموکراتيک در وجود دموکراسی پارلمانی ( پارلمان دو مجلسه) ممثل اراده مردم برمبنای پلوراليزم سياسی از طريق برگذاری انتخابات عمومی آزاد سری و مستقيم بمنظور اصل تعلق حاکميت بمردم.

ـ تلاش بمنظور ايجاد نظم نوين اجتماعی در خور دوران معاصر و اعمار جامعه مدنی با درنظر داشت ارزشهای معنوی و فرهنگی جامعه افغانی.

ـ  سعی بليغ به خاطر تامين تساوی حقوق افراد در برابر قانون ، آزادی های فردی و اجتماعی اتباع کشور.

ـ  تساوی حقوق زن و مرد در همه عرصه ها.

ـ  پشتيبانی از جمع آوری اسلحه بمثابه شرط لازمی و ضروری تامين صلح و امنيت پايدار ملی و پايان دادن به فضای مسلط و ايجاد جو باز سياسی درکشور.

ـ حمايت از برنامه ايجاد اردوی ملی و پوليس حامی منافع ملی با رعايت اصل عدم استفاده از آن بخاطر منافع گروهی.

ـ مبارزه در جهت تامين زمينه مشارکت مليونها پناهنده افغان در تعيين سرنوشت کشور شان ، ( در انتخابات همگانی) و عودت داوطلبانه و آبرومندانه آنان به کشور.

ـ مبارزه عليه همه اشکال تروريزم و جنايات سازمان يافته.

ـ مبارزه عليه زرع ، توليد، ترويج و ترافيک غير مجاز مواد مخدر و ساير انواع قاچاق.

ـ مبارزه عليه انواع تبعيض ، تعصب و خشونت، افراط گرايی ، عقب گرايی و بنياد گرايی بشمول گرايشات ناقض وحدت ملی ( شوئيزم ، سکتاريزم و ساير پديده های منفی)

ـ تعقيب قانونی تخطی ها از حقوق بشر ، جلوگيری از غارت دارايی عامه و ساير موارد خلاف منافع ملی.

ـ مبارزه عليه فساد اداری و پايان دادن به ارتشاً در دستگاه دولت به منظور ايجاد اداره سالم.

ـ دفاع از ايجاد جبهه متحد ملی متشکل از احزاب سياسی ، سازمانهای اجتماعی و شخصيتهای ملی متفق الرأی بر بنياد دموکراسی جهت نيل به اهداف مشترک ملی ـ ميهنی.

ب : در عرصه سياست خارجی :

ـ حمايت از منشور سازمان ملل متحد، اعلاميه جهانی حقوق بشر ميثاقها و کنوانسيون بين المللی.

ـ حمايت از سياست بی طرفی مثبت و فعال کشور

ـ حمايت از تعقيب سياست روابط نيک و دوستانه سياسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور با همسايگان و ساير کشورهای جهان بربنياد اصول احترام متقابل به استقلال ، حاکميت ملی ،تماميت ارضی و عدم مداخله درامور داخلی يکديگر با رعايت کامل منشور سازمان ملل متحد.

ـ حل و فصل عادلانه مسايل سرحدی افغانستان با همسايگان و خصوص کشوراسلامی پاکستان از طريق تفاهم مطابق کنوانسيونهای بين المللی.

ـ حمايت از عقد موافقتنامه های دوجانبه و چند جانبه اقتصادی و فرهنگی کشور با همسايگان و ساير کشورهای جهان با رعايت منافع متقابل.

ـ حمايت از تامين نظم عادلانه جهانی بر بنياد ارزشها و اصول دموکراسی.

ـ حمايت از حفظ صلح و امنيت در منطقه و جهان ، خلع سلاح، کاهش سلاح های هستوی ، کيمياوی ، بيولوژيکی و ساير انواع سلاح های کشتار حمعی تا محو کامل آن، جلوگيری از آزمايشات هستوی ، حل منازعات منطقوی و جهانی از طريق مذاکره، ديالوگ و ساير راه های حل صلح آميز.

ـ حمايت از مساعی جامعه بين المللی عليه همه اشکال تروريزم ، دهشت افگنی و تبهکاری های سازمان يافته.

حمايت از مساعی جامعه جهانی بخاطر امحای فقر، بيکاری ، مرض، بيسوادی ، عقب ماندگی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، اعتياد به مواد مخدر و حفظ محيط زيست.

ـ حمايت از حق تعيين سرنوشت ملل توسط خودشان بدون مداخلات خارجی.

بالا

مشی فرهنگی

ـ ترويج فرهنگ نوع دوستی ، همزيستی، نظم و قانون پذيری، مبارزه عليه فساد، جنايت ، جهل و خرافات.

ـ فراهم آوری زمينه آميزش گروه های قومی و اتنيکی بايکديگر ، وقايه روحيه امانت داری سرمايه ملی ميان توده ها و تقدم منافع ملی و اجتماعی برمنافع شخصی و گروهی و ارتقای سطح خود آگاهی ملی.

ـ مبارزه عليه خشونت و توسل به آن بمنظور زدودن اختلافات قومی ، قبيلوی ، مذهبی ،نژادی ، سمتی ، لسانی و گروهی و جلوگيری از ترويج پديده های زيانبار و فرهنگ بيگانه که با ارزشهای اصيل ملی ما در تناقض اند.

ـ  توجه به امر آموزش و تربيت سالم کودکان، نوجوانان و جوانان کشور اعم از دختران ، پسران از طريق تامين آموزش مجانی در تمام سطوح تعليمی و تحصيلی، تعميل پروگرام های تعليمات متوسط اجباری ، تامين آموزش عالی و مسلکی  و جلب کمکهای کشورهای جهان در اين راستا.

ـ تامين نصاب واحد تعليمی سالم در مکاتب و تامين حق آموزش به زبانهای مادری در محلات.

ـ توسعه شبکه مکاتب حرفوی و مسلکی بخصوص برای آنعده جوانان کشور که امکانات پيشبرد تحصيل در موسسات تحصيلات عالی را ندارند.

ـ تاسيس مکاتب سواد حياتی بمقصد تربيه ماهرين و افزايش مهارت های حرفوی.

ـ مبارزه با بيسوادی تا امحای کامل آن.

ـ احيا و توسعه کتابخانه های عامه و ساير مراکز علمی و فرهنگی در مرکز وولايات کشور.

ـ تامين شرايط مساعد برای بهره برداری از علوم و تکنالوژی معاصر کمپيوتر ، انترنت و ساير دست آوردهای تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی بخاطر تامين رشد استعدادها و مهارتهای فنی و مسلکی کادر های ملی.

ـ حفظ و رشد هنرو موسيقی اصيل افغانی ، تشويق و حمايه موسيقی دانان ، شعرا و نويسندگان ، نقاشان و مجسمه سازان ،سينما و تياتر از طريق ايجاد موسسات آموزشی و اتحاديه های مربوط آنها.

توجه به رشد و گسترش آزادانه فرهنگ ،زبان و ساير مشخصات مربوط به تمام اقوام با هم برادر افغانستان واحد.

ـ دفاع از مطالبات نهاد های فرهنگی افغانها در داخل و خارج از وطن در امر رشد فرهنگ پربار گرانمايه وطن مان.

ـ دفاع از رشد هرچه بيشتر فعاليت مصبوعاتی و تقويه سکتور مطابع شخصی.

ـ مبارزه در جهت تامين آزادی بيان و سازماندهی تظاهرات ، اعتصابات و مارش های مسالمت آميز برای همه اتباع کشور.

ـ توجه جدی به حفظ آثار باستانی ، گسترش تحقيقات باستان شناسی بخاطر شناخت عميق ترمدنيت های باستانی کشور و تقويت مزيد مرکز بين المللی تحقيقات کوشانی و ساير تمدنهای که درگذشته تاريخی کشور ما وجود داشته اند.

ـ سعی در جهت احيای موزيم و آرشيف ملی و ايجاد موزيم ها ، آرشيف ها ، گالری ها و نمايشگاه های جديد برای معرفی فرهنگ پربار و تاريخی کشور.

ـ مبارزه در راه شناسايی و بازگردانيدن آثار باستانی و تاريخی غارت شده به کمک يونسکو و ساير موسسات بين المللی به کشور و جلو گيری از غارت مزيد آنها.

ـ ايجاد زمينه مساعد برای بازگشت دانشمندان و متخصصين به کشور و استفاده موثر از تخصص و دانش آنها.

ـ ايجاد زمينه های لازم جهت آشنايی با فرهنگ ها و تمدن های کشورهای جهان ازطريق تماس و ارتباط مستمر نهادهای فرهنگی کشورهای جهان و آزادی شبکه های تلويزيون ، ماهواره يی ، انترنتی و ساير پديده های تکنالوژی اطلاعات و ارتباط جهانی درکشور.

ـ توجه به بازسازی و مواظبت از اماکن مقدسه و تاريخی.

ـ توجه به جنبش سپورتی ميان جوانان کشور.

ـ تقويه و مواظبت دايمی از اداره اولمپيک کشور به منظور سازماندهی و رشد سالم ورزش درعرصه های مختلف ورزشی با درنظرداشت انکشافات سپورت در سطح جهانی و تامين اشتراک تيم های ورزشی در مسابقات جهانی و المپيای بين المللی.

بالا

مشی اجتماعی

ـ بازسازی و تعميم انکشاف متوازن و منطقی شهرها و دهات از طريق اعمار محلات جديد مسکونی طبق معيارهای عصری و گسترش شبکه های مواصلاتی ترانسپورت، مخابرات ، پست و ساير خدمات ضروری شهری.

ـ سعی در جهت اعمار منازل رهايشی ارزان قيمت بمنظور تامين شهروندان از لحاظ سرپناه.

ـ حمايت از ايجاد سيستم بيمه ها ، انشکاف و ارتقای کيفيت خدمات اجتماعی.

ـ تامين حفظ الصحه محيطی ، وقايه مردم در برابر امراض ساری وپرازيتی و فراهم سازی تسهيلات مناسب صحی مجانی و همچنان حمايت از صحت طفل و مادر با توسعه شبکه صحی شفاخانه ها، کلينيک ها و انجمن های ذيربط شامل پروگرامهای دولتی.

ـ توجه به زندگی مهاجرين و بيجاشدگان که به محلات اصلی زندگی شان باز ميگردند از طريق جلب کمکهای نهاد های افغانی و بين المللی در راستای تامين آنها ازنگاه کار و منازل رهايشی.

ـ فراهم آوری زمينه رشد و انکشاف نيروی فکری و جسمی جوانان و نوجوانان کشور اعم از دختران و پسران از طريق ايجاد مصروفيت های سالم برای آنان و حمايت از نهاد های مدنی و حقوقی آنان.

ـ مواظبت و غمخواری از بازماندگان شهدا ، سالخوردگان ، بيوه ها ، يتيمان و متقاعدين.

ـ تشويق کوچيان به متوطن شدن دايمی و انجام مساعدت های لازم و فراهم آوری تسهيلات به آنها از طرق و مجاری مختلف.

ـ حمايت از اتحاديه های صنفی ، سازمانها و انجمن های اجتماعی و تامين فضای مناسب برای فعاليت آنها.

ـ توجه به حفظ محيط زيست و جلوگيری از عوامل تخريب کننده آن با استفاده از تجارب علمی جوامع پيشرفته دراين راستا.

بالا

مشی اقتصادی

 ـ سمت دهی علمی پلانگذاری اقتصادی کشور بمنظور استفاده بجا و موثر از امکانات ملی و مساعدتهای مالی و تخنيکی جامعه جهانی با درنظرداشت نيازمنديهای اساسی ميهن جهت بازسازی ، رشد و انکشاف آتيه کشور :

ـ حمايت از انحصار دولتی برمنابع طبيعی کشور.

ـ مبارزه بخاطر تنظيم سياست سالم مالی ـ پولی بخاطر تامين فرصت های مناسب برای فعاليت موثر همه سکتورهای اقتصادی و تامين هم آهنگی ميان آنها برطبق ويژه گی های مرحله بازسازی و گذار به سوی اقتصاد بازار آزاد در کشور.

ـ توجه به بازسازی سيستم اقتصادی کشور بادرنظرداشت ظرفيت های موجود و انکشاف آن مطابق تکنالوژی معاصر و توجه به اصل افزايش توان خريد مردم بمنظور محو فقر در جامعه.

ـ حمايت از برنامه مدرنيزه ساختن سيستم بانکی کشور و توسعه شبکه خدمات بانکی معاصر.

ـ مبارزه درجهت تامين استفاده معقول از منابع آبی ، ميکانيزه ساختن سيستم های آبياری و زراعت ، حمايت از سيستم ميکانيزه سازی باغداری ، مالداری و دام پروری ، فارم های مرغداری بمنظور ارتقای بازدهی حاصلات زراعتی.

ـ حمايت از سياست صنعتی ساختن کشور با استفاده از پيشرفت های علمی تخنيکی جهت افزايش توليدات داخلی و رقابت با توليدات خارجی.

ـ توجه به جلب و جذب سرمايه های خصوصی اعم از داخلی و خارجی بمنظور رفع فقر ، بيکاری و ايجاد زيربنای مطوئن اقتصادی درکشور.

ـ توجه به انکشاف متوازن اقتصادی همه مناطق کشور از طريق طرح و تحقق برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت.

ـ حمايت از طرح آباد ساختن زمين های جديد زراعتی با استفاده اعظمی از زمين های باير و لامزروع و توزيع آن به قيمت مناسب برای دهقانان بی زمين ، کم زمين و کوچی ها.

ـ حمايت از روند افزايش دوران تجارت و شموليت افغانستان در سازمان تجارت جهانی (  ) و سهم گيری فعالانه در ساير نهاد های ويژه جهانی و منطقوی.

ـ تامين کشور از لحاظ انرژی با استفاده از منابع داخلی و جلب و مساعدت های خارجی.

بالا